ULICA CARERA I PRIKLJUČNI TRGOVI

Lokacija: Rovinj

Vrsta projekta: Arhitektonsko natječajno rješenje (rad je osvojio 1.nagradu), idejni, glavni i izvedbeni projekt, realizacija

Naručitelj: Grad Rovinj

Projektni tim: Tatjana Liktar Elez, dipl.ing.arh. i Silvija Laković,dipl.ing.arh. u suradnji s FAI d.o.o. (arhitektura)

Suradnici: Hidroconsult d.o.o., Rijeka; (hidroinstalacije), San Polo d.o.o., Rovinj (elektroinstalacije);  Termotehnika Paun d.o.o., Pula (plinske instalacije)

Izvođač:

Opis: Ulica Carera sa svojim priključnim trgovima jedna je od glavnih pješačkih komunikacija i trgovačkih ulica grada Rovinja, te je registrirana kao spomenik kulture. Zona obuhvata obuhvaćala je cijelu ulicu Carera, dio Trga na lokvi, Trg kralja Epulona, Trg Campitelli i dio Trga na mostu te završetke priključnih ulica.

Cilj projekta bio je stvoriti jasan vizualni identitet i unaprijediti kvalitetu prostora, poštujući tradiciju rovinjskog opločenja. Paralelno s uzdužnom osi ulice položene su dvije kontinuirane kamene pasice, a prateći njihov tok, idu kanali linijske odvodnje duž cijele ulice. 

Odabrano je popločenje kamenom kirmenjakom, kojim su popločene i ostale ulice Rovinja. Kao završetak Carere, ljevkasti dio Trga na lokvi dobiva novu žarišnu točku – prostor za sjedenje i odmor u obliku kamenih klupa.

 

 

Start typing and press Enter to search