skip to Main Content

Lokacija: Rovinj
Vrsta projekta: Natječaj (1.nagrada), idejni, glavni i izvedbeni projekt, realizacija
Projektni tim: Tatjana Liktar Elez i Silvija Laković, u suradnji s FAI d.o.o. (arhitektura); Hidroconsult d.o.o., Rijeka; (hidroinstalacije), San Polo d.o.o., Rovinj (elektroinstalacije); Termotehnika Paun d.o.o., Pula (plinske instalacije)
Opis:
Ulica Carera sa svojim priključnim trgovima jedna je od glavnih pješačkih komunikacija i trgovačkih ulica grada Rovinja. Nalazi se unutar urbanističke cjeline grada Rovinja registrirane kao spomenik kulture. Zona obuhvata veličine cca 3700m2 obuhvaćala je cijelu ulicu Carera, dio Trga na lokvi, Trg kralja Epulona, Trg Campitelli i dio Trga na mostu te završetke priključnih ulica.
Cilj projekta bio je stvoriti jasan vizualni identitet i unaprijediti kvalitetu prostora, poštujući tradiciju rovinjskog opločenja.
Svojim tokom ulica krivuda i mijenja širinu koridora. Nova os ulice postavljena je aproksimativnom sredinom širine ulice, a iznimno je na pojedinim dijelovima korigirana kako bi se što kontinuiranije pratio njen tok. Paralelno s uzdužnom osi ulice položene su dvije kontinuirane kamene pasice širine 20cm, čija je međusobna udaljenost cca. 4m. Uz kamene pasice, prateći njihov tok, idu kanali linijske odvodnje duž cijele ulice. Odabrano je popločenje kamenom kirmenjakom, kojim su popločene i ostale ulice Rovinja.
Kao završetak Carere, ljevkasti dio Trga na lokvi dobiva novu žarišnu točku – prostor za sjedenje i odmor.
Opremu Trga na lokvi čine dvije kamene klupe postavljene na stranicama trokutastog platoa te središnja monolitna kamena ploča. Klupe su zaobljenog presjeka, namjenjene sjedenju sa obje strane, te prilagođene visinskoj razlici, koja se dešava upravo na mjestu klupe.
Kao središnji element trga, u sredini platoa položena je trokutasta monolitna kamena ploča, koji prati njegov oblik, a pogodna je za sjedenje, odmor i ležanje. Njen oblik simbolizira stari grad te obalnu liniju Rovinja.